Ziekte & Verlof

Klik hier voor de actieboom verzuim.

Indien uw zoon/dochter door ziekte verhinderd is om naar school te komen, melden ouders/verzorgers dit voor 8.30 uur. Dit kan via telefoonnummer: 043 352 68 68.
Per mail kan ook een ziekmelding worden doorgegeven, gebruik dan vmbo@lvomaastricht.nl
Gelieve de klas van uw zoon/dochter erbij te vermelden.


Ziek worden gedurende de dag
Als uw zoon/dochter tijdens de schooldag ziek wordt, meld hij/zij zich bij de dagcoördinator.
Dan nemen wij telefonisch contact op met je ouders/verzorgers. Een leerling mag de school verlaten als daarvoor toestemming wordt verleend.

Verlof
Moet uw zoon/dochter een keer naar de huisarts, tandarts, orthodontist of specialist, maak dan bij voorkeur een afspraak buiten schooltijd. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een aanvraag voor verlof vanuit thuis verwacht.
Voor godsdienstige en lokale vieringen wordt geen verlof toegekend buiten het normale vakantie- en verlofrooster.

Buitengewoon verlof voor 1 of meerdere dagen dient in principe één week van te voren te worden aangevraagd bij de teamleider. Vul hiervoor dit formulier in en lever het in bij de balie.

Een verzoek voor meer dan tien dagen moet aangevraagd worden bij de ambtenaar leerplicht van de Gemeente Maastricht. Vul hiervoor dit formulier in en lever het in bij afdeling leerplicht van de gemeente waar u woont.

De formulieren voor buitengewoon verlof en voor verlof meer dan tien dagen zijn ook bij de balie verkrijgbaar.

Buiten de reguliere schoolvakanties wordt geen extra vakantie toegekend.

Tevens hebben wij een verzuimprotocol. Zodra deze is vastgesteld voor dit schooljaar, wordt de definitieve versie geplaatst.

Te laat komen

Wij willen het te laat komen/verzuim van leerlingen zo veel mogelijk beperken.
Een goede controle hierop is dus absoluut noodzakelijk. De verzuimcoördinatoren controleren dagelijks de afwezigheid van leerlingen.

Indien de leerling te laat komt en/of verzuimt, meldt de leerling zich bij de Dagcoördinator.
Deze registreert dit in magister en geeft de leerlingen een briefje mee voor de vakdocent.
U als ouder kunt deze registratie zelf ook zien in magister. 
TO  te laat ongeoorloofd
TG  te laat geoorloofd
ON  onbekend afwezig

Bij 3 registraties TO of ON volgt er een sanctie vanuit school. 
Bij meer dan 3 registraties (binnen een periode) wordt de ambtenaar leerplicht ingeschakeld.

Verzuim wordt gemeld aan afdeling leerplicht.
De ambtenaren leerplicht nemen zelfstandig actie richting ouders en leerlingen.

Deel deze pagina op: