test
Wil je naar VMBO Maastricht

Aanmelden

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023 - alle leerjaren

U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar n.hanssen@stichtinglvo.nl (vermeld de naam van de leerling, voor welk leerjaar en welk niveau de aanmelding is en de huidige school). Leerlingen kunnen worden geplaatst indien zij een passend advies hebben.

Aanmelden voor leerjaar 4 is niet mogelijk in verband met het lopende programma van toetsing en afsluiting.


Voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: zie het schoolondersteuningsplan op de website.

********************************************************************************************************************

Centrale aanmelding leerjaar 1 voor schooljaar 2023-2024

Centrale aanmelding

Van 20 februari tot en met 3 maart 2023 vindt de centrale aanmeldweek plaats voor de LVO-scholen in Maastricht. Op onze website vindt u in die periode een link voor het aanmelden. Lukt het niet met (digitaal) aanmelden? Op maandag 27 en dinsdag 28 februari (beide dagen tussen 16.00 en 18.00 uur) is op school iemand aanwezig om u te helpen. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een mail naar n.hanssen@stichtinglvo.nl en vermeld daarin de dag en het tijdstip waarop u langs wilt komen.

De aanmeldgesprekken vinden plaats vanaf 7 maart 2023 (uitnodiging via het emailadres dat bij aanmelding is opgegeven).

Bij aanmelding vóór 1 mei 2023 wordt uw zoon of dochter op voorwaarde van een bij de school passend advies geplaatst. Bij aanmelding ná 1 mei wordt uw zoon of dochter op een wachtlijst geplaatst in afwachting van beschikbaarheid.

Inschrijving
Na aanmelding krijgen leerlingen en hun ouders een uitnodiging voor een kennismakings-/aannamegesprek. Die uitnodiging kunt u verwachten via het e-mailadres dat u bij aanmelding heeft doorgegeven.

Het basisschooladvies en de warme overdracht
Wij hechten veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. De scores in het leerlingvolgsysteem geven een indicatie van het niveau van een leerling. Ook de observaties van leerkrachten zijn van groot belang. Dat laat over een langere periode zien wat de mogelijkheden van een leerling zijn. Ook interesse, inzet en motivatie spelen een belangrijke rol. Dat wordt allemaal besproken tijdens de warme overdracht tussen de leerkrachten van de basisschool en die van het voortgezet onderwijs.

Heroverweging op basis van de eindtoets
De leerlingen maken in april/mei een centrale eindtoets. Als de uitslag hiervan hoger is dan het basisschooladvies, kan de basisschool het basisschooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot aanpassing/bijstelling van het advies naar een hoger niveau. Als dat het geval is, is het mogelijk dat de leerling alsnog ingeschreven kan worden op een andere locatie. 

Testen en toetsen voor leerlingen
Bij leerlingen die van een basisschool buiten Nederland komen, kunnen wij geen beroep doen op het leerlingvolgsysteem dat is afgestemd op het Nederlands voortgezet onderwijs. Daarom dienen deze leerlingen extra getest te worden, zodat de leerling op het juiste niveau geplaatst kan worden. Ouders kunnen dat zelf regelen via een onafhankelijk Nederlands onderzoeksbureau of via het TOB (Toetsing Onderzoek en Begeleiding).

Procedure LWOO
De procedure voor een aanvraag voor leerwegondersteuning (LWOO) is veranderd, dat heet nu Opting Out. De basisschool vermeldt in het onderwijskundig rapport (OKR) of een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning. Het is van belang dat de basisschool de ondersteuningsbehoefte van de leerling heel goed in het OKR beschrijft. Aanvullend testen voor een beschikking LWOO is niet meer nodig.

Deel deze pagina op: