testbanner

Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en school hebben een gezamenlijk belang. Beiden zijn van mening dat VMBO Maastricht een school moet zijn waar leerlingen en personeel het beste uit zichzelf kunnen halen. De school stimuleert daarom de deelname van personeelsleden, ouders en leerlingen aan de bestaande kanalen van inspraak en medezeggenschap. VMBO Maastricht nodigt daarom ouders, leerlingen en personeelsleden uit om zitting te nemen in de verschillende overlegorganen.

Ten behoeve van de medezeggenschap en het overleg tussen diverse geledingen en in het belang van het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen bestaat sinds 1983 de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. De MR is het formele inspraak- en adviesorgaan voor alle geledingen binnen de school. De raad heeft instemmingsrecht, dan wel adviesrecht bij alle belangrijke beleidszaken. Door mee te denken en mee te beslissen over wat er in de school gebeurt, wordt bijgedragen aan een goed onderwijsklimaat. De MR-vergaderingen zijn openbaar; iedereen die dat wil, kan de MR- vergaderingen bijwonen. De locatiedirecteur vertegenwoordigt de schoolleiding.

Medezeggenschap
Het belangrijkste inspraakorgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad (MR). De MR bevordert overleg tussen de diverse geledingen van de school (leerlingen, ouders, personeel). Door instemmings- en adviesbevoegdheden kan de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR-vergaderingen zijn openbaar; iedereen die dat wil, kan ze bijwonen. De centrale directie vertegenwoordigt de schoolleiding.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld:
LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.

De GMR is op die manier een bestuursbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.


VMBO Maastricht heeft vanwege de organisatiestructuur in Maastricht nog twee MR-en.
 

Deel deze pagina op: