testbanner

Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en school hebben een gezamenlijk belang. Beiden zijn van mening dat VMBO Maastricht een school moet zijn waar leerlingen en personeel het beste uit zichzelf kunnen halen. De school stimuleert daarom de deelname van personeelsleden, ouders en leerlingen aan de bestaande kanalen van inspraak en medezeggenschap. vmbo Maastricht nodigt daarom ouders, leerlingen en personeelsleden uit om zitting te nemen in de verschillende overlegorganen.

Medezeggenschap
Het belangrijkste inspraakorgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad (MR). De MR bevordert overleg tussen de diverse geledingen van de school (leerlingen, ouders, personeel). Door instemmings- en adviesbevoegdheden kan de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR-vergaderingen zijn openbaar; iedereen die dat wil, kan ze bijwonen. De centrale directie vertegenwoordigt de schoolleiding.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld:
LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.

De GMR is op die manier een bestuursbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.


VMBO Maastricht heeft vanwege de organisatiestructuur in Maastricht nog twee MR-en.

Notulen
- Notulen MR 27-06-2019
- Notulen MR 26-09-2019 (SMC)
- Notulen MR 26-09-2019 (PMC)

 

Deel deze pagina op: