Begeleiding

Het goed begeleiden van leerlingen is heel belangrijk. Een leerling moet zich op school thuis voelen, zich veilig voelen en moet begeleid worden in het maken van keuzes. Bovendien moet een leerling studievaardigheden aanleren en individuele zorg ervaren. Samengevat: leren leren, leren leven en leren kiezen.

Meestal verloopt de schoolloopbaan van een leerling prima, maar soms is er toch extra ondersteuning nodig. Veelal is dit in te zetten door de vakdocent, de mentor of de teamleider. Soms zijn er specialisten binnen de school nodig. Zo hebben wij op onze school een ondersteuningsteam dat bestaat uit counselors, een schoolpsychologe en een schoolmaatschappelijk werker, aangestuurd door de zorgcoördinator. Het zorgteam werkt nauw samen met verschillende instanties uit de jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg.

Het VMBO Maastricht beschikt over een maatwerkklas. De maatwerkklas is bedoeld voor leerlingen die als gevolg van gezondheidsklachten of om andere privé redenen niet fulltime kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijsproces. De maatwerkklas biedt een rustige omgeving die een spoedige terugkeer naar het reguliere, fulltime onderwijs beoogt te faciliteren. Deelname aan de maatwerkklas loopt via een voordracht door het ondersteuningsteam van de school.

Mentor

De belangrijkste schoolfunctionaris voor ouders en leerlingen is de mentor. Dit is de vertrouwenspersoon bij uitstek, die de speciale zorg voor een groep leerlingen op zich neemt. Bovendien zorgt de mentor voor de noodzakelijke contacten tussen ouders en school, wijst op problemen, probeert de leerlingen een aantal studievaardigheden bij te brengen en blijft op de hoogte van de studieresultaten. Verder wordt er aandacht besteed aan samenwerken en plannen van huiswerk. De mentor begeleidt ook de leerlingen bij de profiel- en beroepskeuze. De namen van de mentoren en de bijbehorende klassen vindt u in de bijlagen. Succes bij de studie hangt ook af van een zaken waar de schoolorganisatie weinig of geen invloed op heeft, zoals het consequent maken van huiswerk. Het is van belang dat leerlingen regelmatig studeren en ook dat zij op tijd op school komen en zo weinig mogelijk lessen missen. In deze zaken ligt een grote verantwoordelijkheid bij de ouders en de leerlingen zelf: we moeten samen zorgen voor een optimaal klimaat!

De vakdocent

De docent begeleidt de leerlingen, zodat de leerling zijn talenten – in de totale breedte – optimaal kan ontplooien. Derhalve is er op basis van het leerlingenprofiel een docentenprofiel opgesteld. Wat we vragen van de leerlingen, vragen we ook van de docenten. “Teach what you preach “.

Het leren van de leerling staat centraal.

Het Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

LOB begeleidt leerlingen bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het kiezen van een vervolgopleiding of een beroep. Een vervolgopleiding of beroep waar de leerling zich goed bij voelt, waar hij/zij de capaciteiten voor heeft en waarvoor hij gemotiveerd is. De leerling ontwikkelt vaardigheden waarmee hij zelf de richting van zijn loopbaan kan bepalen. De leerling moet een duidelijk beeld krijgen van zichzelf: wie ben ik? wat kan ik? wat motiveert mij? Hij bespreekt zijn loopbaanplannen met ouders, docenten, mentoren en decanen. Hij leert keuzes te maken m.b.t. de leerwegen, de profielen bovenbouw, het vakkenpakket en zoekt informatie op over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt.

Naast de mentor, de LOB-docent en de vakdocent helpt en adviseert de decaan bij keuzes die hij moet maken. De keuzes die de leerling maakt, worden goed voorbereid in mentor- en LOB-lessen in klas 1 en 2 en tijdens voorlichtingsavonden. Daarnaast zijn er individuele gesprekken mogelijk met de leerling en zijn ouders/verzorgers.

De decaan van vmbo Maastricht is:

Dhr. H. Schwanen   h.schwanen@stichtinglvo.nl

De LOB medewerker is mevr. T. Meessen  t.meessen@stichtinglvo.nl

Voor alle lagen geldt dat de decanen, in samenwerking met de schoolleiding, een visie ontwikkelen en een programma samenstellen en bewaken. Zij sturen mentoren aan en stimuleren en bewaken de belangen van LOB (Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding) binnen de school in contacten met directie en collega docenten en ouders. Zij zorgen ervoor dat de mentoren beschikken over de informatie en de middelen die nodig zijn om de leerlingen in hun keuzeproces goed te begeleiden. Zij regelen de noodzakelijke scholing.

Samen met de teamleiders, mentoren en vakdocenten verzorgen en organiseren zij de voorlichtingsavonden en andere voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen en ouders. Ook voeren zij regelmatig overleg met de decanen van andere scholen. Verder onderhouden zij contacten met het vervolgonderwijs en met beroepsbeoefenaren. De decanen geven individuele begeleiding aan elke leerling die dat nodig heeft. De leerling ontwikkelt de genoemde loopbaancompetenties. De ouders zijn op de hoogte van het programma en zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Dat houdt o.a. in dat zij informatieavonden bezoeken, op de hoogte zijn van de inhoud van het programma van de tweede fase, van de studiemogelijkheden en van de specifieke regelingen binnen VMBO Maastricht. Zij praten met hun kind over de uitslagen van vragenlijsten en testen en over de voortgang in het keuzeproces en onderhouden hierover contact met de mentor, vakdocenten en indien nodig met de decaan.

De mentor is de spil in het keuzeproces. Hij/zij voert het programma uit. Hij/zij zorgt ervoor dat de leerling leert zichzelf verantwoordelijk te voelen voor zijn keuzes en voor zijn toekomst. Daartoe stimuleert hij/zij de leerling te praten over zijn loopbaankeuzes met de mensen in zijn omgeving, medeleerlingen, vakleerkrachten, beroepsbeoefenaren, voorlichters van opleidingen en studenten. Hij/zij ziet erop toe dat de leerling kritisch naar zichzelf kijkt en voldoende activiteiten onderneemt om verantwoorde keuzes te kunnen maken en hij/zij informeert ouders hierover. De mentor heeft regelmatig overleg met de decaan en indien nodig ook met vakdocenten. Hij/zij kan de leerling ook verwijzen naar de decaan.

De vakdocent zorgt ervoor dat de leerling inzicht krijgt in de maatschappelijke relevantie van het betreffende vak. In laag drie en in de bovenbouw geeft de vakdocent uitleg over de inhoud van het eigen vak in de tweede fase. Hij/zij is in staat aan te geven of de capaciteiten van een leerling toereikend zijn voor dit vak in de tweede fase. Dit bespreekt hij/zij zo nodig met de leerling en zijn ouders.

De schoolleiding is eindverantwoordelijk voor de visie op LOB, zorgt voor een breed draagvlak en ziet toe op de correcte uitvoering van het programma.

Passend Onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken. 

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Hierbij wordt ingezet op de deskundigheid van docenten en het OOP en wij zullen als school, zo veel als mogelijk, maatwerk proberen te bieden. Extra ondersteuning zal ingezet worden aan de hand van de zorgstructuur. Mocht de school de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, dan zal de zorgcoördinator, na de genomen stappen binnen de zorgstructuur, een aanvraag bij het samenwerkingsverband leggen.

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Maastricht & Heuvelland. Het samenwerkingsverband passend onderwijs heeft tot taak een ondersteuningsplan (op basis van de schoolondersteuningsprofielen) op te stellen dat zorg draagt voor een dekkend regionaal onderwijszorgaanbod. Het SWV is verantwoordelijk voor de lichte en zware ondersteuning en krijgt een eigen budget voor extra ondersteuning. De toewijzingsprocedure voor ondersteuningsmiddelen vindt plaats op basis van een transparante, praktische systematiek.

In het kader van Passend Onderwijs is er vanuit het Samenwerkingsverband een ondersteuningsplan opgesteld, welke is terug te vinden op : http://www.swvpo-mh.nl/Ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan zijn de maatwerkplaatsen opgenomen. Iedere school binnen het Samenwerkingsverband zal een eigen maatwerkklas binnen hun reguliere setting realiseren.

Maatwerkklas

Leerlingen die voor korte of langere tijd maatwerk nodig hebben om goed in het regulier onderwijs te kunnen functioneren, kunnen in de maatwerkklas enerzijds de rust en geborgenheid vinden om er lessen te volgen en ondersteuning te krijgen, maar volgen tegelijkertijd het programma van het reguliere aanbod. In samenspraak met ouders en leerling wordt gekeken naar een passend traject.

Het doel is te allen tijde tijdelijke plaatsing met intern perspectief. Indicatie verloopt via het zorgteam.

Meer Informatie

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs en de maatwerkklas voor uw kind zou kunnen betekenen, kunt u terecht bij de contactpersoon op onze school:
mevrouw M. Ottenheiim, m.ottenheijm@stichtinglvo.nl

Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Het Steunpunt Passend Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 0900-2020065 of per
e-mail via het contactformulier op de website.

Deel deze pagina op: