test
Regels & Afspraken

Regels & Afspraken

Overal waar mensen met elkaar omgaan zijn afspraken nodig. Thuis, buiten, op straat, in het verkeer en ook op school. Deze afspraken zijn belangrijk voor een goede sfeer op school. Om in goede verstandhouding met elkaar op te trekken, zijn de volgende school- en leefregels opgesteld. Daarnaast zijn er aanvullende procedures en protocollen per onderwerp. Zie ons protocol 'De Veilige School'.

Door ons samen actief aan de schoolregels te houden, maken en houden we het voor ons allemaal een super gezellige school!

 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 • We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en een goede gang van zaken.
 • We helpen elkaar waar dat nodig is.
 • We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 • We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 • We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 • We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 • We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 • We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.
 • We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen

Het leerlingenstatuut beschrijft jouw rechten en plichten als leerling. Het statuut wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder, nadat leerlingen, medewerkers en ouders daarover via de medezeggenschap hebben kunnen adviseren. Het statuut wordt steeds vastgesteld voor een periode van twee jaar en aan het begin van elk nieuw schooljaar geplaatst op de website. 
 

Schorsen van leerlingen

Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:

 • De directeur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
 • Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekendgemaakt.
 • De directeur brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.
Deel deze pagina op: