Extra ondersteuning

De meeste leerlingen hebben voldoende aan de reguliere begeleiding van de mentor. Soms is extra ondersteuning nodig. Het kan hierbij gaan om leerproblemen en/of sociaal- emotionele problemen. Voor leerlingen die meer deskundigheid of een grotere tijdsinvestering vragen dan de mentor kan bieden, schakelt de mentor hulp in door advies te vragen aan het ondersteuningsteam. Deze functionarissen in de school zijn goed op de hoogte van de mogelijke extra ondersteuning die geboden kan worden. Als de mentor om extra ondersteuning voor een leerling vraagt, brengt hij de leerling en de betreffende ouders daar altijd van op de hoogte.

Bij extra ondersteuning kunt u denken aan:

  • Remedial Teaching (RT) voor begrijpend lezen, spelling en/of rekenen
  • dyslexie / dyscalculie ondersteuning
  • een aanbod in de maatwerkplaats
  • huiswerkondersteuning
  • gesprekken met de ondersteuningscoördinator, verzuimconsulent, begeleider passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werker, en/of de vertrouwenspersoon.
  • extra ondersteuning omdat je moeite hebt om te wennen op school

Klik hier voor een filmpje over de ondersteuning.
 

Klik hier voor het dyslexieprotocol.

In het kader van passend onderwijs is er ook een schoolondersteuningsplan (SOP). De aangepaste versie ligt momenteel bij de MR ter goedkeuring. Klik hier voor de samenvatting (POS).

Deel deze pagina op: