test

Algemene schoolkosten

Schoolkosten

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is hier te downloaden

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Als u de ouderbijdrage niet (volledig) betaalt, kan de school uw kind uitsluiten van de voorzieningen en activiteiten waarvoor u niet betaald heeft, tenzij u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma aangeboden aan uw kind, dat hij/zij verplicht is te volgen.

De school kan met de ouders een schriftelijke “overeenkomst ouderbijdrage” sluiten. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst is als bijlage in de schoolgids opgenomen..
U bent niet verplicht om deze overeenkomst aan te gaan, maar na ondertekening van de overeenkomst bent u verplicht de hierin overeengekomen bijdrage te betalen. De (soorten) activiteiten en voorzieningen waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd en de daarbij behorende bedragen, zijn gespecificeerd in een bijlage bij de overeenkomst ouderbijdrage.

De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden, op verzoek van de ouders, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding:

  • indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouders geldende bijstandsnorm
  • indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing is verklaard;

Indien de ouders niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op grond van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen de ouders een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de schoolleiding.

De schoolleiding beslist in dat geval over de toepassing van de kwijtscheldingsregeling.
De hoogte en de wijze van besteding van deze gelden is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

Een overzicht van de algemene schoolkosten voor het schooljaar 2018-2019 wordt binnenkort geplaatst (in afwachting van goedkeuring MR).

Stichting Leergeld

Schoolkosten en de Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 110% van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het onderwijs zoals de ouderbijdrage, de aanschaf van gymspullen of een grafische rekenmachine.

Een aanvraag doen gaat zo:

Ga naar de website van Leergeld: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

Vul het aanvraagformulier volledig in

Klik aan dat u de privacyverklaring gelezen heeft

Klik aan dat u geen robot bent

Druk op de knop “Verzenden”

U ontvangt kort daarna een bevestigingsmail. Daarin staat o.a. dat er na ongeveer twee weken een intermediair op huisbezoek komt. Zij legt uit wat er mogelijk is en vraagt u om een bewijs van uw inkomen.

U kunt bij het invullen van de aanvraag hulp vragen bij uw wijkservicepunt.

Als uw kind graag wil sporten en/of muziek, dans of toneel buiten school wil beoefenen, dan kunt u voor ondersteuning ook terecht bij Leergeld. Verder werkt Leergeld samen met de Fietsbank waar ook gratis fietsen beschikbaar zijn. De intermediair kan u daar alles oververtellen.

Deel deze pagina op: