Missie & Visie

Het VMBO Maastricht is erop gericht de talenten van leerling optimaal te ontwikkelen. Vanuit een
positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan de persoonlijke
ontwikkeling van de leerling. Hierbij wordt uitgegaan van een actieve inzet om te komen tot de hoogst
haalbare resultaten. Het VMBO realiseert een optimale voorbereiding op vervolgopleidingen in het
MBO.

Deze missie vertalen we naar de leerling als volgt:

  1. We maken werk van je toekomst
  2. Het VMBO Maastricht werkt vanuit een positieve benadering
  3. Samen werken wij aan jouw talenten en persoonlijke ontwikkeling
  4. Wij ondersteunen jou bij het ontwikkelen van je maatschappelijke betrokkenheid
  5. Wij verwachten van iedereen een actieve inzet met de hoogst haalbare resultaten
  6. Voor veiligheid en respect zijn wij samen verantwoordelijk
  7. Het doel is dat je na het VMBO een diploma in het MBO haalt en/of een arbeidsovereenkomst verkrijgt.


Centraal in de visie van het VMBO staat het onderwijs gericht op de zgn. 21 e -eeuwse vaardigheden
(21st Century skills). Dit zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in
de maatschappij van de toekomst.

Visie vmbo Maastricht

In de visie van het nieuwe vmbo nemen de elementen die worden genoemd als 21ste-eeuwse vaardigheden een belangrijke plaats in. Het nadeel van deze term is dat de suggestie wordt gewekt dat het gaat om nieuwe competenties, terwijl het veeleer bekende competenties zijn die aan belang hebben gewonnen.

Kennisnet heeft de term 21ste -eeuwse vaardigheden vertaald naar een vereenvoudigd model voor scholen. Dit model onderscheidt zeven competenties die, naast de kernvakken taal en rekenen, zouden moeten bijdragen aan de betrokkenheid, ondernemendheid en nieuwsgierigheid van leerlingen.

Een uitdagende en op de praktijk gerichte leeromgeving

Het VMBO Maastricht is een school met een uitdagende en op de praktijk gerichte leeromgeving waar leerling en medewerker het optimale uit zichzelf halen. We zien onze opleiding als een optimale voorbereiding op een MBO-opleiding. Afhankelijk van de potentie van onze leerling is dit de Entree-opleiding of een opleiding op niveau 2, 3 en 4.

Leerlingen ontdekken wie ze zijn, over welke talenten ze beschikken en waar ze gemotiveerd voor zijn, zodat ze keuzes kunnen maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen. Dit doen leerlingen in een inspirerende leeromgeving, die beantwoordt aan de verwachtingen van leerlingen, docenten en overige stakeholders. Deze leeromgeving benadert de werkelijkheid en wordt aangevuld met buitenschools leren. Dit realiseren we o.a. door het aanbieden van één of meer stageperiodes of door de buitenschoolse werkelijkheid binnen de school te halen. In samenwerking met het MBO wordt via de vakmanschapsroute in het domein techniek een naadloze overgang gerealiseerd in het vierde leerjaar van het VMBO naar de vervolgopleidingen in het MBO. Een soortgelijke gezamenlijke opbouw van de programma’s wordt eveneens in de andere domeinen vormgegeven. Daarnaast is er het voornemen om technologieroutes voor de GTL in diverse domeinen gezamenlijk vorm te geven.

Eerst relatie, dan prestatie
De relatie tussen jongeren en medewerkers is van groot belang om tot optimale prestaties te komen. Daarom staat ‘eerst relatie, dan prestatie’ binnen onze school met hoofdletters geschreven. Loopbaanoriëntatie is als een rode draad in de opleiding verweven. Het ontwikkelen van talenten en vaardigheden vindt in het gehele onderwijsproces plaats. Leerlingen leren hun grenzen verleggen zowel binnen de vaktechnische als de algemene vaardigheden. Ofwel: ‘21st century skills’ (21e eeuwse vaardigheden). Die term legt in zijn benaming meer accent op het toekomstgerichte karakter van de competenties. Het gaat daarbij om: creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering, sportieve vaardigheden en gezonde leefstijl en Arbo gerelateerde vaardigheden.

Deel deze pagina op: