testbanner
Bepaal mee in het VMBO

Inspraak

Ouders, leerlingen en school hebben een gezamenlijk belang. Beiden zijn van mening dat VMBO Maastricht een school moet zijn waar leerlingen en personeel het beste uit zichzelf kunnen halen. De school stimuleert daarom de deelname van personeelsleden, ouders en leerlingen aan de bestaande kanalen van inspraak en medezeggenschap. vmbo Maastricht nodigt daarom ouders, leerlingen en personeelsleden uit om zitting te nemen in de verschillende overlegorganen.

Medezeggenschap
Het belangrijkste inspraakorgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad (MR). De MR bevordert overleg tussen de diverse geledingen van de school (leerlingen, ouders, personeel). Door instemmings- en adviesbevoegdheden kan de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR-vergaderingen zijn openbaar; iedereen die dat wil, kan ze bijwonen. De centrale directie vertegenwoordigt de schoolleiding.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld:
LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.
De GMR is op die manier een bestuursbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.


VMBO Maastricht heeft momenteel nog 2 MR-en.
De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Sint Maartenscollege:

Leerlingen: vacature (h/v)
Ouders:      Yvonne Halders (h/v)
                   Tanja Ringhs-Dohmen (h/v)
                    Enno Soeren (vmbo)
                    Vacture vmbo: 3
Personeel:  Monique Vanbroeckhoven (VMBO)
                   Anton Keurentjes (VMBO)
                   Bert Heijnens (VMBO) (voorzitter)
                   Mary-Jane Lommers (h/v)
                   John Vroemen (h/v)
                   Luc Wiertz (h/v) (vicevoorzitter)
                   Harry Oomen (h/v)
                   Piet Minartz (vmbo)

Notulen MR vergaderingen
juni 2018
notulen 07-11 SMC
notulen 13-11 SMC
notulen 25-10 SMC
notulen 25-10 SMC en Porta
notulen 22-11 SMC en Porta
notulen 20-12 SMC en Porta

Ouderraad
Waarom een ouderraad?
De ouderraad zorgt voor een goed contact tussen ouders/verzorgers van de leerlingen en de school. Ouders en directie/ docenten van de school praten samen over allerlei onderwerpen met het doel de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren.

Wat doet de ouderraad?
Binnen de ouderraad wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld; aanschaf van boeken, indeling van proefwerkweken, ouderbijdrage, lesuitval, gebruik van computers, mobiele telefoons enz. Een andere rol van de ouderraad is het leveren van hand- en spandiensten bij activiteiten zoals open dagen, thema-avonden, diploma-uitreiking en excursies.

Daarnaast worden er in de ouderraad thema’s besproken zoals veiligheid, pedagogisch klimaat, pesten, gebruik van alcohol of andere genotsmiddelen.

U en de ouderraad
Op dit moment zijn er enkele ouders actief in de ouderraad. Maar we zijn nog dringend op zoek naar nieuwe leden. Eén keer per zes weken komt de ouderraad bij elkaar om te overleggen.
Heeft u belangstelling of wilt u eerst een keer bij ons komen meeluisteren of meepraten, stuur dan een mailtje naar de ouderraad. Wij nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Leerlingenraad
Er wordt jaarlijks een leerlingenraad geformeerd met leerlingen uit alle leerjaren.
Elke leerling kan zich aan het begin van het nieuwe schooljaar kandidaat stellen als lid van de leerlingenraad.

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die mee willen praten over allerlei zaken die de school en andere leerlingen aangaan. Zij vertegenwoordigen als het ware de overige leerlingen op school.
De leerlingenraad denkt mee over zaken die verbeterd kunnen worden in school, maar ze organiseren ook activiteiten zoals bijv. disco-avonden. Wil je graag iets organiseren of zou je graag iets willen veranderen, neem dan contact op met de Leerlingenraad

Deel deze pagina op: