Extra ondersteuning

De meeste leerlingen hebben voldoende aan de begeleiding door de mentor en het kernteam.
Soms is extra ondersteuning nodig. Het kan hierbij gaan om leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Voor deze leerlingen kan de mentor hulp inschakelen door advies te vragen aan het ondersteuningsteam. Dit zijn functionarissen in de school die goed op de hoogte zijn van welke extra ondersteuning er kan worden geboden.

Klik HIER voor het schoolondersteuningsprofiel in het zorgplan.

Bij extra ondersteuning kunt u denken aan:

  • Remedial Teaching (RT) voor begrijpend lezen, spelling Nederlands/Engels en/of rekenen.
  • een cursus zelfvertrouwen vergroten (FRT)
  • Vaardigheidstraining zoals Rots en Water, computervaardigheden en Kurzweiltraining
  • gesprekken met de zorgcoördinator, leerlingbegeleider, schoolmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, schoolpsycholoog of begeleider passend onderwijs
  • extra ondersteuning omdat je moeite hebt om te wennen op school.

De ondersteuners van het VMBO Maastricht zijn:

Zorgcoördinator
Mevrouw M. Ottenheijm      m.ottenheijm@lvomaastricht.nl
 

Counselors
de heer G. Maassen            g.maassen@lvomaastricht.nl
de heer P. Mes                    p.mes@lvomaastricht.nl
 

Schoolpsychologen
 J. Pellegrom
 J. Meessen

Schoolmaatschappelijk werkers
P. Biessen en E. Nijpels

Begeleiders Passend Onderwijs
A. Driessen en N. Heuts

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over
ongewenst gedrag.
De door de school aangestelde vertrouwenspersoon zijn:

Mevrouw M. Bingen       m.bingen@lvomaastricht.nl
De heer P. Brugman      p.brugman@lvomaastricht.nl
Mevrouw S. Kuypers     s.kuypers@lvomaastricht.nl


De stichting beschikt ook over aangestelde vertrouwenspersonen.
Mw. A. van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle van Encare Arbozorg zijn de
vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen. Zij zijn bereikbaar via Encare Arbozorg,

telefoonnummer 043 325 77 99.
Bezoekadres Encare Arbozorg:
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
www.encare.nl

Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de
vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school
problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op
telefoonnummer 0900- 1113111 (lokaal tarief).

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder het kopje meldingsplicht bij
zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie wettelijk verplicht
contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

decanen

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

LOB begeleidt leerlingen bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het kiezen van een vervolgopleiding of een beroep. Een vervolgopleiding of beroep waar de leerling zich goed bij voelt, waar hij/zij de capaciteiten voor heeft en waarvoor hij gemotiveerd is. De leerling ontwikkelt vaardigheden waarmee hij zelf de richting van zijn loopbaan kan bepalen. De leerlingmoet een duidelijk beeld krijgen van zichzelf: wie ben ik? wat kan ik? wat motiveert mij? Hij bespreekt zijn loopbaanplannen met ouders, docenten, mentoren en decanen. Hij leert keuzes te maken m.b.t. de leerwegen, de profielen bovenbouw, het vakkenpakket en zoekt informatie op over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt.

Naast de mentor, de LOB-docent en de vakdocent helpt en adviseert de decaan bij keuzes die hij moet maken. De keuzes die de leerling maakt, worden goed voorbereid in mentor- en LOB-lessen in klas 1 en 2 en tijdens voorlichtingsavonden. Daarnaast zijn er individuele gesprekken mogelijk met de leerling en zijn ouders/verzorgers.

De decaan van vmbo Maastricht is:

Dhr. H. Schwanen   h.schwanen@lvomaastricht.nl 
                                              

Deel deze pagina op: