04 October 2018

Reactie CvB LVO op het openbaar Inspectierapport Specifiek onderzoek VMBO Maastricht

Reactie CvB LVO op het openbaar Inspectierapport Specifiek onderzoek VMBO Maastricht

De Inspectie heeft op donderdag 4 oktober het Inspectierapport Specifiek onderzoek VMBO Maastricht gepubliceerd. Overeenkomstig de situatie en in lijn met de opdracht van de Inspectie zoals vermeld in dit rapport, heeft het College van Bestuur van LVO (CvB) in samenwerking met alle medewerkers bij VMBO Maastricht ervoor gezorgd dat de leerlingen de ontbrekende onderdelen van hun schoolexamen kunnen inhalen. Het CvB heeft de herstelopdracht maximaal willen oppakken en daarmee de schade voor de leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij past het CvB overigens bescheidenheid, want de schade van een gemankeerde examenperiode blijft en dat betreuren we ten zeerste.
Het CvB heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bestuurlijke reactie in het inspectierapport op te laten nemen, waarin we toelichten hoe we werken aan het beperken van de schade voor onze examenleerlingen. We verwijzen daarom allereerst graag naar hoofdstuk vier van het rapport.

Stand van zaken: 289 leerlingen geslaagd

Van de 353 examenleerlingen 2018 zijn op dit moment 289 leerlingen geslaagd. Er zijn 30 leerlingen gezakt, in alle gevallen omdat ze hun centraal examen niet hebben afgerond of omdat ze teveel onvoldoendes bij hun centraal examen hebben.
De overblijvende 34 leerlingen maken in de week van 22 oktober a.s. nog inhaaltoetsen voor hun schoolexamen en zijn dus nog niet geslaagd. Ze zijn overigens wel allemaal aan hun vervolgopleiding begonnen. We doen er alles aan om ze alsnog voor 1 januari 2019 hun diploma te laten halen.

Aanpak PTA’s

We hebben in het huidige schooljaar nieuwe programma’s voor toetsing en afsluiting (PTA’s)  gemaakt, dus nieuwe schoolexamens. Deze PTA’s voldoen aan alle wettelijke eisen, zijn overzichtelijk en niet te uitgebreid en zijn voor iedereen helder en duidelijk opgenomen in de schooladministratie, waardoor ze scherp kunnen worden gecontroleerd. De PTA’s zijn dan ook door externe deskundigen, door de externe examencommissie en door de medezeggenschapsraden goedgekeurd. De derde- en vierdejaars leerlingen kunnen met het nieuwe schoolexamen aan de slag.

Leerlingen leerjaar 4

Van de vierdejaars leerlingen hebben we gecontroleerd of er vorig schooljaar, in hun leerjaar 3 hiaten zijn ontstaan die doorwerken in het nieuwe PTA. Het aantal hiaten is beperkt. Van de 313 vierdejaars moet ongeveer een derde deel (een kleine honderd leerlingen) een of meer toetsen uit leerjaar 3 inhalen. Dat zijn toetsen die in leerjaar 3 niet zijn aangeboden aan een klas of toetsen die door een leerling zijn gemist (terwijl dat in al die gevallen wel nodig was geweest volgens het nieuwe PTA). Dat zijn zowel praktische opdrachten als mondelinge en schriftelijke toetsen. De toetsen die in leerjaar 3 niet aan een hele klas zijn aangeboden, worden in de komende weken alsnog in een ‘gewone’ les afgenomen. Voor de toetsen die een individuele leerling in leerjaar 3 heeft gemist, is een persoonlijk plan voor het inhalen van die toets gemaakt.
Voor de kleine honderd leerlingen die nog een of meer toetsen uit leerjaar 3 moeten inhalen, geldt dat bijna driekwart van deze leerlingen één toets moet inhalen en de overige in veruit de meeste gevallen twee toetsen. Voor een klein groepje, tussen de vijf en tien leerlingen, geldt dat ze meer dan twee toetsen moeten inhalen. Dit zijn nagenoeg allemaal leerlingen die in een speciale situatie zitten, zoals bijvoorbeeld pas later in leerjaar 3 ingestroomd.
Alle leerlingen en ouders zijn hier inmiddels persoonlijk over geïnformeerd en hebben een overzicht van wat zij in moeten halen. Zij krijgen begeleiding van hun mentor of van een teamleider indien zij dat wensen.

Hiaten

Ten slotte willen we nog vermelden dat het herstelproces sinds 22 juni 2018 zeer is bespoedigd door het gegeven dat het aantal hiaten zoals in eerste aanleg door de Inspectie geconstateerd en ook in het rapport vermeld, feitelijk aanzienlijk kleiner bleek te zijn. Ten minste 60% van de aangehaalde hiaten bleek toe te schrijven aan de wijze waarop Magister was ingericht, waarbij veel aangemaakte kolommen en velden achteraf overbodig bleken. Zo zijn bijvoorbeeld voor de leerlingen velden aangemaakt voor alle mogelijke keuzevakken, in veel gevallen achttien velden per leerling, terwijl de leerlingen in hun schoolexamen daaruit slechts vier keuzevakken doen. 
Wij kwamen daarom reeds tot substantieel minder hiaten in het oorspronkelijke PTA. Toen we via de inbreng van de externe examencommissie ook nog tot een nieuw PTA konden komen, louter gebaseerd op de wettelijke eisen, bleek dat het aantal hiaten nog verder kon worden teruggebracht. Uiteindelijk hebben de leerlingen die inhaaltoetsen moesten maken, gemiddeld per leerling 1,25 inhaaltoets gemaakt.

Deel deze pagina op: