Wil je naar VMBO Maastricht

Plaatsingswijzer Maastricht

Inleiding

De plaatsingswijzer is geen dwangbuis, maar een handvat:

De ‘profielkaart’ is een tabel, waarin per onderwijstype wordt aangegeven welke LVS-score (uitgedrukt in niveau) hiermee idealiter correspondeert.

Er hoeven geen LVS scores meer ingevuld te worden; deze blijken immers ook uit de via OSO digitaal overgedragen gegevens of de LVS-uitdraai in of bij het onderwijskundig rapport, als scholen niet werken met OSO.

De tabel en de lijsten met leerling kenmerken hebben géén verplichtend karakter, maar dienen als handvat bij de (onderbouwing) van de advisering en het gesprek met de ouders daarover. Daarmee wordt het advies voor de ouders meer transparant omdat de leerkracht in het basisonderwijs kan laten zien waar het advies op is gebaseerd. Bij het opstellen van de lijst met leerling kenmerken is vooral gezocht is naar positieve formuleringen, gebaseerd op onderwijsbehoeften.

Gezien de uitspraken van het ministerie van OCW over het eenduidige basisschooladvies, wordt er niet langer verzocht om een eenduidig advies te geven. Het blijft echter wel mogelijk om een eenduidig advies te geven als de basisschool van mening is dat dit het best bij de leerling past.

Leerling Volgsysteem

BBLKBL(G)TLHAVOVWO

Leerling Volgsysteem BBL KBL (G)TL HAVO VWO
begrijpend lezen V IV III II I
inzichtelijk lezen V    IV    III II I
technisch lezen V IV III II I
spelling V IV III II I

De genoemde niveaus zijn nadrukkelijk geen minimumniveaus, maar geven steeds aan welke score bij ieder type onderwijs een grote kans biedt voor een succesvolle plaatsing. De score voor begrijpend lezen geldt daarbij als belangrijkste indicator, gevolgd door die voor inzichtelijk rekenen. Er kunnen goede redenen zijn voor het basisonderwijs om hiervan af te wijken, zoals de leerling kenmerken. Het is aan de medewerker in het basisonderwijs om hier professioneel mee om te gaan.

Daarmee wordt de tabel niet vrijblijvend. In grote lijnen zijn de PO- en VO-besturen het er immers over eens dat de richtlijnen die worden gegeven voor de onderliggende LVS scores per onderwijstype en de daarbij horende leerling kenmerken realistisch zijn.

Er is bewust voor gekozen de LVS-gegevens niet op basis van vaardigheidsscores uit te drukken, maar op niveau omdat die globaler zijn en daardoor minder de pretentie uitstralen van een hard gegeven.

Het is niet (meer) nodig deze gegevens apart aan te leveren. Die staan immer in het onderwijskundig rapport of een bijlage daarvan en kunnen zo dienen als basis voor het adviesgesprek met de ouders én het overdrachtsgesprek met het voortgezet onderwijs.

Bijzondere omstandigheden

Praktijkonderwijs: denkt u dat uw leerling beter op zijn plaats is in het praktijkonderwijs, dan kunt u het beste contact opnemen met het COB: http://www.cobmaastricht.nl/

Advisering

De basisschool geeft een basisschooladvies. Dat is het formele advies dat in BRON wordt geregistreerd. Het VO volgt het basisschooladvies!.

Plaatsingscommissie

In Maastricht wordt géén plaatsingscommissie ingesteld. Het VO in Maastricht kan wel een leerling voorleggen aan de plaatsingscommissie Heuvelland.

Heroverwegingen

Zodra de uitslag van de Cito of andere wettelijk geaccepteerde eindtoets bekend is, informeren de basisscholen hun ouders over de eventuele consequenties daarvan.

Past de basisschool op basis van een heroverweging het advies aan, dan:

  • wordt bij digitale overdracht het leerlingdossier uiterlijk 31 mei aangevuld met de onderbouwing voor de bijstelling van het advies. Het bijgestelde dossier wordt vervolgens “opgehaald” door het VO.
  • wordt de ouders gevraagd om het aangepaste advies uiterlijk 31 mei door te geven aan de vo-school waar hun kind ingeschreven wordt.

Leidt het aangepaste advies tot een wijziging van de locatie van inschrijving, dan nemen de ouders voor de scholen van LVO Maastricht contact op met de nieuwe locatie.

Globaal tijdpad 2021 (zodra het tijdpad 2022 bekend is, wordt deze z.s.m. geplaatst)

  • Uiterlijk 1 maart: basisschool advies
  • 2 maart tot en met 9 maart aanmelding via de website
  • Uiterlijk 16 april
    Binnen 6 weken na aanmelding zijn de leerlingen in de regel geplaatst. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is waarschijnlijk verlenging van de standaardtermijn van 6 weken nodig; ook als de ouders het niet eens zijn met het gegeven basisschooladvies of als anderszins nader overleg wordt gepleegd over het plaatsingsadvies, kan verlenging van die standaardtermijn aan de orde zijn.
  • Uiterlijk 31 mei: basisscholen geven het overzicht van bijgestelde adviezen door aan VO via LDOS.
  • Uiterlijk 20 juni: alle leerlingen zijn geplaatst.
Deel deze pagina op: