test

EOA

De EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) stelt zich ten doel, kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kennis bij te brengen van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Goede burgerschapsvorming  is een voorwaarde om in Nederland volwaardig mee te kunnen doen.

De leerlingen komen uit alle windstreken en ze wonen in en rond Maastricht. De gemiddelde verblijfsduur van een leerling op de EOA is twee jaar. Daarna volgt uitstroom naar het reguliere onderwijs op het school- en taalniveau van de individuele leerling. Elke leerling wordt twee keer per jaar op zijn/haar taalniveau getest. De resultaten van deze testen vormen de basis voor de uitstroomadviezen. Naast het vak Nederlands, volgen de leerlingen lessen in de vakken rekenen/wiskunde, Engels, biologie, drama, tekenen, muziek, gymnastiek en maatschappijleer.

Het school jaar kent ook een aantal vieringen en activiteiten die er voor zorgen, dat de leerlingen kennismaken met Nederlandse feesten en cultuuruitingen (o.a. kerstviering en sinterklaas) en die hen laten ervaren dat zij met zang, dans en voordracht (X-factor) uiting kunnen geven aan hun gevoelens en kwaliteiten

Nevenvestiging Zorg (OPDC)

De Nevenvestiging Zorg (OPDC) biedt leerlingen die staan ingeschreven bij scholen binnen het samenwerkingsverband extra begeleidingsmogelijkheden.

Voor wie is het OPDC St. Michael
Voor leerlingen die een combinatie van de volgende problematiek vertonen:

  • leerproblemen,
  • sociaal-emotionele problemen,
  • gedragsproblemen.

Het OPDC is er ten behoeve van de leerlingen van alle leerwegen van het VMBO en kan richtinggevend zijn voor havo-leerlingen. 

Het OPDC St. Michael biedt

  • een omgeving waar de leerling gekend wordt,
  • optimale kansen om te leren,
  • alle zorg die een leerling nodig heeft,
  • een goede overgang naar het regulier voortgezet onderwijs.

Vorming van leerlingen
Het OPDC is zodanig ingericht dat alle leerlingen de kans krijgen hun eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen binnen een professionele orthopedagogische en orthodidactische setting.

Onderwijsinhoudelijke visie/pedagogisch-didactische opvatting
Het OPDC is een setting voor leerlingen die binnen het reguliere onderwijs de begeleiding niet kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het richt zich met name op maatwerktrajecten voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen in combinatie met leerproblemen/leerachterstanden en gedragsproblemen.

Betekenis voor de leerlingen
Het OPDC streeft een klimaat na, gekenmerkt door veiligheid, structuur en wederzijdse acceptatie. Een leerling die in het OPDC geplaatst wordt, heeft in principe de mogelijkheden in het regulier onderwijs teruggeplaatst te worden

Deel deze pagina op: